Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+
– podstawowe informacje

Wizja rewitalizacji Obszar rewitalizacji jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, samorealizacji i prowadzenia działalności, zintegrowanym społecznie i przestrzennie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i czystym środowiskiem, tętniącym życiem, będącym świadectwem ambicji i gospodarności jego mieszkańców.

Rewitalizacja Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów o szczególnej koncentracji problemów społecznych, technicznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych i środowiskowych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Rewitalizacja w Słupsku obejmuje: Śródmieście, Podgrodzie oraz Stare Miasto.
Zamieszkuje ją ok. 24 % mieszkańców miasta.
Powierzchnia to ok. 272 ha, czyli ok. 6,30% terenu Słupska.

Szacunkowa wartość inwestycji i programów nastawionych na poprawę życia mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizowanego w latach 2017-2025 + wynosi blisko 400 mln zł. Połowę z tej kwoty mają stanowić środki UE. Będą to nie tylko przedsięwzięcia realizowane przez Miasto Słupsk, ale także inne podmioty publiczne. Około 70 mln zł mają kosztować przedsięwzięcia podmiotów prywatnych.
 • Bulwary Rzeki Słupi
 • Wozownia – Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych
 • Przebudowa dróg na Podgrodziu i na Starym Mieście
 • Przebudowa kamienicy Otto Freundlicha
 • Odbudowa Baszty Obronnej wraz z budynkiem przymurnym
 • Remont i renowacja kamienic
 • Odtworzenie zieleni i skwerów
 • Nowe budownictwo społeczne w rejonie ulicy Długiej
 • Budowa węzła transportowego
 • Termomodernizacja 22 budynków w Słupsku
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Adaptacja zabytkowych spichlerzy - kolekcja dzieł Witkacego
 • Doposażenie szkół
 • Przebudowa Starego Rynku
 • Remont Ratusza
 • Program chodnikowy
 • Podwórka na Podgrodziu i w Śródmieściu
 • Przebudowa dróg w Śródmieściu